नेपाल सरकार

कर्णाली बिकास आयोग

जुम्ला

नक्सा

सुचना तथा अपडेट

सुचना तथा अपडेट

क्र.स. बिषय मिती डाउनलोड
1 April 16, 2014 छलफल- सरकारी कार्यालयहरु संग जुम्ला